طریق ساختن مرکب بسیار ممتاز

طریق ساختن مرکب بسیار ممتاز

بگیرند دوده بسیار خوب پاک از روغن های مختصوص مداد یکی صمغ عربی خیلی ممتاز نیم دوده را در هاون ریخته صمغ مذاب را متدرجاً به خورد او داده و هماره صلایه نماید تا تمام دوده کوبیده شود. آنگاه از صبح تا عصر متصلدر هاون بکوبند و مابقی صمغ را هم به تدریج هروقت خشک میشود بریزند و بکوبند. بعد زاج سیاه جوهری گداخته سه مثقال، مازوی گداخته ده مثقال باز به خورد او بدهند و صلایه نمایند. بعد از اتمام با قلم امتحان غلظت او را فرموده به قدر کفاف آب داخل کرده صاف کرده در شیشه ریخته استعمال فرمایند.


منبع:سرای خوشنویسان ایران

http://www.gholamrezasepehri.com/news.php?item.600.1

/ 0 نظر / 8 بازدید