پست های ارسال شده در مرداد سال 1390

•مراحل شکل گیری یک نقاشی(آمردادماه)

Shchedrin, Silvester (1791-1830)Naples’s Night. 1829Oil on canvas, The State Russian Museum. Original: 62 x 88 cmReplica: 64 x 90 cm   .........................................................................................................................................................................................     ......................................................................................................................................................................................           ......................................................................................................................................................................................       0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید