پست های ارسال شده در اسفند سال 1389

مراحل شکل گیری یک نقاشی(فروردین ماه)

Villevalde, Gotfrid (1818-1903)The Resting Hunters.Oil on canvas, The State Russian Museum. Original: 89,5 x 116,5 cm ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید