پست های ارسال شده در دی سال 1389

نتایج آزمون ارزشیابی دیماه 89

مقدماتی: ١-مریم نقوی١۴.۵ ٢-سیمین ضیاء تبری١٩.۵ ٣-مرجان قاضی زاده١٩ متوسط: ۴-سیمین ضیاء تبری١٧ ۵-مرجان قاضی زاده١٨ ۶-سینا نژاد شاهرخ آبادی١۵ ٧-آرمان محمدی١۴ ٨-زهرا جوکارزاده١۵ خوش: ٩-علی طالبی١۴.۵ ١٠-مهلا طالبی١۴ ١١-علی حاج ملک١۵.۵ عالی ١٢-آتوسا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید