مراحل شکل گیری یک نقاشی(فروردین ماه)

Villevalde, Gotfrid (1818-1903)
The Resting Hunters.
Oil on canvas, The State Russian Museum.
Original: 89,5 x 116,5 cm

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

/ 0 نظر / 23 بازدید