دیماه 1366

متوسط:

 
پاکبازان بر شمشیر تو عمدا آیند

 

ديماه 1368

 

متوسط:

اونو قلم است ومن نو آموز

سال1369

 

 متوسط:


خدايا به ذلت مران از درم


سال1370

 متوسط:


مازخودزازل دوست پرست آمده ايم

خردادماه ٧٦

متوسط:

  با خاک آستانه آن در بسر بریم

دیماه ٧٦

متوسط:

گر سر رود به پای تو اینک ستاده ام

خردادماه ٧٧

متوسط:  

 
کس ندانست که در گردش پرگار چه کرد

بهمن ماه٧٧

متوسط: 

 
نه هر که چهره بر افروخت دلبری داند

تیرماه٧٨

متوسط:

 چنان در قید مهرت پای بندم

ديماه 78

متوسط: 

  بخت از دهان دوست نشانم نمیدهد

تیرماه ٧٩

متوسط:

بیا که ملک جنون مرز بیکرانه ماست

دیماه ٧٩

متوسط:

خواب وخورت زمرتبه ی خویش دور کرد

تیرماه ٨٠

متوسط:

گدای خاک در دوست پادشاه من است

دیماه ٨٠

متوسط:

زر از سنگ خارا برون آورند

دیماه 81

متوسط: 

  تا خدا با تست چون جوی بشر

اردیبهشت ماه 82

متوسط: 

  مگذار که جز به شادمانی گذرد

مرداد ماه 82

متوسط: 

  من نیز دل به باد دهم هر چه باد باد

 اردیبهشت ماه ٨٤

متوسط:

همه کارایام درس است وپند

 مردادماه  ٨٤

متوسط:

زان همه سرمایه ترا سود کو

اردیبهشت ماه  ٨٥

متوسط:

 دهر به دوش تو نهد بارها

مردادماه ٨٥

متوسط:

به هر کار فرمان مده جزبه داد

ديماه 85

متوسط:

   ای پیک راستان خبر یار ما بگو

اردیبهشت ماه  86

متوسط:  

 آفتابی لب درگاه شماست

مرداد ماه 86

متوسط :

 به کردار تابنده خورشید باش

بهمن ماه 86

متوسط:

زمان گذشته نيايد بر

مردادماه ٨٨

متوسط:

نه هر که چهره برافروخت دلبری داند

 

 

صفحات مرتبط به همين وبلاگ (كليك كنيد)

کلیک کنید      کلیک کنید        کلیک کنید   • فروش بک لینک | قالب وبلاگ