ضمن تبریک به هنرجویانی که درآزمون سراسری (اردیبهشت ومردادودیماه 90)نمره قبولی کسب کرده اند،اسامی آنان به شرح ذیل میباشد.

 

                                                                         مدیرمسئول آموزشگاه عمید 
 

دوره ی مقدماتی:                                      

١-حسین شریف زاده١8(قبولی اردیبهشت ماه)١2ساله

2-محمودپهلوانزاده 19(قبولی مردادماه)12ساله

3-ریحانه مهدوی 18(قبولی مردادماه)12ساله

4-علی حاج غنی 15(قبولی دیماه)

5-محمد حسین ایرانمنش 15(قبولی دیماه)9ساله

متوسط: 

6-آرمان محمدی١4(قبولی اردیبهشت ماه)١0ساله

7-سینا نژاد شاهرخ آبادی١۴(قبولی اردیبهشت ماه)١0ساله

8-محمود پهلوانزاده١7(قبولی دیماه)١2ساله 

خوش:

9-مرجان قاضی زاده14(قبولی اردیبهشت ماه)

10-فایزه آشور15(قبولیاردیبهشت ماه)١4ساله

11-علی دهقانی15(قبولی مردادماه)15ساله

12-علی ساعی زاده14(قبولی مردادماه)12ساله

13-هانیه زندوکیلی15(قبولی اردیبهشت ماه)

14-راضیه قدیری14(قبولی مردادماه)13 ساله 

15-مهدی محمدی14(قبولی دیماه)11ساله 

16-حدیث دربری پور15(قبولی دی ماه) 

عالی:   

 
17- آتوسا عمید(نستعلیق) 14 (قبولی اردیبهشت ماه)10ساله
 
18-آتوسا عمید(کتابت )14(قبولی مردادماه) 11ساله
 
19-مصطفی شعبانیان (شکسته)15(قبولی مردادماه)15ساله"کامل"
 
20-احمد کامیابی(شکسته)15(قبولی مردادماه)13ساله"کامل"
 
21-علی طالبی نژاد (نستعلیق) 15 (قبولی مردادماه)15ساله
 
22-مهلا طالبی نژاد (نستعلیق) 15 (قبولی مردادماه)13ساله
 
23-مرجان قاضی زاده (نستعلیق)15 (قبولی مردادماه)
 
24-هانیه زند وکیلی(نستعلیق)14 (قبولی دیماه)
  
25-محمد سلطانی نژاد(نستعلیق)14 (قبولی دیماه)
 
26-صبا امیری نیا(نستعلیق)14 (قبولی دیماه)
 
27-علی دهقانی(کتابت)15 (قبولی دیماه)
 
28-مرجان قاضی زاده(کتابت)14 (قبولی دیماه)
 
29-علی طالبی نژاد(کتابت)14 (قبولی دیماه)
 
30-مهلا طالبی نژاد(کتابت)15 (قبولی دیماه)
 
31-صبا امیری نیا(کتابت)15 (قبولی دیماه)
 
32-هانیه زند وکیلی(کتابت)15 (قبولی دیماه)

ممتاز :

33-آرمین کرمانی نژاد ( کتابت) 16(قبولی اردییهشت ماه)

34-امیر حسین روح اللهی (شکسته)١۴(قبولی اردیبهشت ماه)12.5 ساله

35-امیرضا ترابی(نستعلیق)15 (قبولی مردادماه)17ساله

36-فرزانه نژادمحمودآبادی(شکسته)15 (قبولی مردادماه)

37- یکتافلاح(شکسته)14 (قبولی مردادماه) 

38-مرضیه رحمت محمد زاده(شکسته)14 (قبولی مردادماه) 

39-امیرحسین روح اللهی(کتابت)17 (قبولی دیماه)  

40-سبحان شفیعی(شکسته)14 (قبولی دیماه) 

41-فرناز خیری(نستعلیق)17 (قبولی دیماه)  

42-امیرضا ترابی(شکسته)15 (قبولی دیماه) 

43-امیرحسین روح اللهی(نستعلیق)15 (قبولی دیماه) "کامل"پایین تریین رده سنی قبولی در کشور 

44-فرزانه نژاد محمودآبادی(کتابت)14 (قبولی دیماه) 

 

جهت مشاهده ی همه ی نتایج (اردیبهشت ماه)روی لوگوی زیر کلیک کنید 

kermankhoshnevisi

جهت مشاهده ی همه ی نتایج (مردادماه)روی لوگوی زیر کلیک کنید

kermankhoshnevisi

جهت مشاهده ی همه ی نتایج (دیماه)روی لوگوی زیر کلیک کنید

kermankhoshnevisi  • فروش بک لینک | قالب وبلاگ