دیماه 81

مقدماتی:   ادب مرد به ز دولت اوست

 اردیبهشت ماه 82

مقدماتی:   از با ادبان ادب بیاموز


 مرداد ماه 82

مقدماتی:   دل آرام گیرد به یاد خدا

 اردیبهشت ماه٨٤

مقدماتی:ماراسریاردرکناراست

 مردادماه ٨٤

مقدماتی:   برآرد به خورشید نام ترا

اردیبهشت ماه ٨٥

مقدماتی: با نور خود آشنائیم ده

مردادماه ٨٥

مقدماتی:نپوید خردمند راه نبرد

دیماه ٨٥

مقدماتی: سر ما و آستان خدمت تو

 

 اردیبهشت ماه 86

مقدماتی:   که او را سپاه اندر امد به گرد

 

مرداد ماه 86
 
 مقدماتی: که از ژرف دریا برارند گرد

بهمن ماه 86

مقدماتی:       ورا نام کردند داراب گَرد

مردادماه ٨٨

مقدماتی:    وجود نازکت آزرده گزند مباد

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

صفحات مرتبط به همين وبلاگ (كليك كنيد)

کلیک کنید      کلیک کنید        کلیک کنید   • فروش بک لینک | قالب وبلاگ