ضمن تبریک به هنرجویانی که درآزمون سراسری (اردیبهشت ومرداد ودیماه ماه٨٩)نمره قبولی کسب کرده اند،اسامی آنان به شرح ذیل میباشد.

 

                                                                         مدیرمسئول آموزشگاه عمید 

 

 

 

 

دوره ی مقدماتی:                                      

١-فاطمه زندی١۵(قبولی اردیبهشت ماه)١١ساله

٢-سحر صابری ١۶ (قبولی اردیبهشت ماه)١٤ساله

٣-نادیا ذیحیات١۴(قبولی اردیبهشت ماه)١٢ساله

۴-مهدی محمدی ١۵(قبولی اردیبهشت ماه)١٠ساله

۵-سینا نژادشاهرخی١۴(قبولی اردیبهشت ماه)٩ساله

۶-زهرا جوکارزاده    ١۵ (قبولی اردیبهشت ماه)١٠ساله

٧-فاطمه روح اللهی  ١۴(قبولی اردیبهشت ماه)١١ساله

٨-مرجان قاضی زاده(قبولی دیماه )  ١٩

٩-سیمین ضیاءتبری(قبولی دیماه)١٨

١٠-مریم نقوی(قبولی دیماه)١٧

متوسط:

١١-علی حاج ملک ١۵(قبولی اردیبهشت ماه)١١ساله

١٢-آرمین رجایی ١۴(قبولی اردیبهشت ماه)١٤ساله

١٣-دینا ریحانی ١۶(قبولی اردیبهشت ماه)١١ساله

١٤-مرجان قاضی زاده١٦(قبولی دیماه)

١٥-سیمین ضیاءتبری١٦(قبولی دیماه)


خوش:

١٦- آتوساعمید ١٥(قبولی مرداد ماه)١٠سالهلبخند

١٧-محمد بهرامی ١٥(قبولی مرداد ماه)١٢ساله

١٨ -مهلا طالبی١٤(قبولی دیماه)١١ساله

١٩- علی طالبی ١٤(قبولی دیماه)١٦ساله

٢٠-علی حاج ملک١٥(قبولی دیماه)١١ساله

 

 

عالی:   

 

 

٢١- امیرحسین روح اللهی(شکسته ی نستعلیق) ١٦ "کامل(قبولی مرداد ماه)١٢ساله

 

٢٢-سحر عربپور(شکسته ی نستعلیق) ١٥"کامل" (قبولی مرداد ماه)١٧ساله

٢٣-سیدرضا رضوی(شکسته ی نستعلیق) ١٥"کامل" (قبولی مرداد ماه)١٨ساله

٢٤-سعید شعبانیان(شکسته ی نستعلیق) ١٥(قبولی مرداد ماه)١٦ساله

٢٥-مرضیه محمدزاده(شکسته ی نستعلیق) ١٥ "کامل" (قبولی مرداد ماه)

٢٦- سبحان شفیعی(شکسته ی نستعلیق) ١٤"کامل" (قبولی اردیبهشت ماه)١٦ساله

٢٧- احمد کامیابی(کتابت) ١٤(قبولی مرداد ماه)١٢ساله

٢٨-معین شعبانیان( نستعلیق) ١٥(قبولی مرداد ماه)١٤ساله

٢٩-معین شعبانیان(کتابت)١٥ (قبولی دیماه)١٤ ساله

٣٠ -سعید شعبانیان(کتابت)١٥ (قبولی دیماه)١٦ ساله

٣١-شیده آبادی (کتابت)١٥ (قبولی دیماه)١٨ساله

٣٢-فرزانه نژادمحمدآبادی(شکسته)١٤(قبولی دیماه)

٣٣-سید مصطفی حسینی (کتابت)١٥(قبولی دیماه)

ممتاز :

٣٤-محسن وحدتی ( کتابت) ١٧(قبولی مرداد ماه)١٧ساله

٣٥-محسن وحدتی (شکسته)١٤(قبولی دیماه)١٧ساله *ممتاز کامل

٣٦-آرمین کرمانی نژاد ( نستعلیق) ١٥(قبولی مرداد ماه)٢٠ساله

٣٧-محسن زنگی آبادی ( نستعلیق ١٤"کامل" (قبولی مرداد ماه)

٣٨-سید مصطفی حسینی  (نستعلیق) ١٤(قبولی مرداد ماه)

٣٩- محمدرضا دهقانی ( نستعلیق) ١٤(قبولی اردیبهشت ماه)

سوالات این آزمون رامی توانید به همراه ترکیب آنها مشاهده فرمایید:

سوال وترکیب  • فروش بک لینک | قالب وبلاگ