«هوالجميل»

 

آزمون سراسري پايان دوره اي مرداد ماه 1389         «انجمن خوشنويسان ايران »

 

كد 1

سئوال دوره ي مقدماتي                      شاعر: سهراب سپهری                                     مدت: 60 دقيقه

آنروز آب چه تر بود

كد 5

سئوال دوره ي متوسط                                 شاعر: رودکی                                             مدت: 60 دقيقه

بدید آن سرا پا همه نور را

كد 6

سئوال دوره خوش- بصورت ستوني (زير هم) با قلم مشق (درشت) و كتابت (ريز) نوشته شود.

شاعر: فردوسی                                                                                                         مدت: 90 دقيقه

خروش آمد از بارة هر دو مرد

تو گــویی بدرّید دشت نبـرد

كد 3

نستعليق دوره ي عالي                                شاعر: رودکی                                       مدت: 120 دقيقه

کاروان شهید رفت از پیش       و آن ما رفته گیر و می اندیش

از شمار دو چشم یک تن               وز شمار خرد هزاران بیش

كد 6

سئوال شكسته دوره ي عالي                        شاعر: سعدی                                        مدت: 120 دقيقه

من از دست تو در عالم نهم روی       ولیکن چون تو در عالم نباشد

من اول روز دانستم که این عهد    که با من می کنی محکم نباشد

كد 2

كتابت دوره ي عالي                                                                                              مدت: 120 دقيقه

یاری هروی کاتب

از شاگردان محمد اوبهی است و خط وی را به پاکیزگی و مزه ستوده اند و گفته اند که جلی و خفی هر دو را خوش می نوشت و آثار وی می رساند که باید وی را یکی از خوشنویسان زبردست قرن دهم دانست.

گویند از هرات بیرون نرفت و بقول سپهر، بسال نهصد و هشتاد در آن شهر گذشت.

كد 4

نستعليق دوره ي ممتاز                                    شاعر: رودکی                                  مدت : 120 دقيقه

خیال رزم تو گــر در دل عـدو گذرد              ز بیم تیغ تو بندش جدا شود از بند

به بزم عیش و طرب باد نیکخواه تو شاد          حسود جاه تو باد از غصه زار و نژند

كد 6

سئوال شكسته ي دوره ممتاز                            شاعرسعدی                                      مدت: 120 دقيقه

جان من جان من فدای تو باد                    هیچت از دوستان نیاید یاد

آفــرین خــدای بــر پـــدری               که تو برورد و مادری که تو زاد

كد 2

سئوال كتابت دوره ي ممتاز                                                                                  مدت: 120 دقيقه

سلطان علی قاینی

درویش سلطان علی قاینی، شاگرد اظهر تبریزی و معاصر و قرین سلطان علی مشهدی است. ابتدا در تبریز، کاتب دربار سلطان یعقوب بن اوزون حسن آق قویونلو بود و رعایتهای کلی از آن امیر می دید و همین مناسبت«یعقوبی»  رقم می کرد. پس از مرگ سلطان یعقوب مدتی باز و در تبریز می زیست و در دربار رستم بن بایسنقربن یعقوب، همچنان بکار کتابت اشتغال داشت و بنام وی نیز «رستمی» رقم می کرد. از تبریز سفری به حجاز کرد و در خانه کعبه مجاور شد و پس از چندی به خراسان رفت و به دربار سلطان حسین میرزا بایقرا، که مرکز دانشمندان و محفل شاعران و مجمع هنرمندان بود؛ راه یافت و هم به مناسبت قربت با بن سلطان «سلطانی» رقم می کرد و به تعلیم فرزندان وی مشغول بود.

مقدماتی:
متوسط:
خوش:
نستعلیق عالی:
کتابت عالی:
شکسته عالی:
نستعلیق ممتاز:
کتابت ممتاز:
شکسته ممتاز:


  • فروش بک لینک | قالب وبلاگ