.وی درسال1302دراستان کرمان دیده برجهان گشود.1309تنهاهفت سال داشت که شروع به کاردررشته ی درودگری(نجاری) نزدپدربزرگوارش مرحوم هدایت الله آغازکرد.اوراه جدش راادامه می داد.زیراجدش هم نجاربوده واین پیشه درخون وی بوده  ِهست وخواهد بود.درسال1341کارگاه کوچکی راراه اندازی کردکه راحت تربتواندبه رشته ی موردعلاقه ی خودبپردازدکارهایی که استاد انجام می دادمنحصربه فردبوده.سیزده سال بعد به پیشنهاد مسئولین به استخدام اداره ی حفظ ومرمت آثارباستانی استان کرمان درآمد ِهمان طورکه همه مامی دانیم که درآن زمان کمترکسی به هنرواین رشته ی زیبا اهمیت می داد.وی برخلاف میل باطنی خویش اعلام بازنشتگی کرددرحالی که استاد کارهایی چون:ترمیم وبازسازی دروپنجره های بناهای قدیمی ازجمله ساخت ومرمت در ِپنجره مشبک ومنبت وگره چینی همراه باشیشه های رنگی مکان هایی چون:امام زاده جوپار-باغ شاهزاده ومقبره ی شاه نعمت الله ولی ماهان-مساجد ملک وملک دینارسلجوقی-مسجد جامع کرمان-مجموعه ی گنجعلی خان کرمان وارگ تاریخی بم که متاسفانه همه ی آثارمربوط به ارگ بم نابود گردیدراانجام داده بود.لازم به ذکراست که استاد درزمینه ی گره چینی هیچ استادی نداشته وبا نگاه کردن به آثارگذشتگان وخلاقیت فردی این هنرزیبارآموخته اند.استاددرهمه ی رشته های نجاری خبره هستند.واکنون...استاد درخواستشان این است که اگر این هنررانمی آموزیم حداقل درنگهداری این آثاربا ارزش کوشا باشیم.

سال ١٣٨٧به کوشش وتلاش "آقای محمد اسلامی "مستندساز وکارگردان تلویزیون  و همت صداوسیمای مرکز کرمان فیلم مستندی بنام "یادایام" از زندگی استاد عمید ساخته شد. 

 

به امید طول عمروسلامتی شان. 

 

                                                                                                    محقق ونویسندهسبحان شفیعی 15ساله

 

                                            

 

   

           

        • فروش بک لینک | قالب وبلاگ