مقدماتی:

١-مریم نقوی١۴.۵

٢-سیمین ضیاء تبری١٩.۵

٣-مرجان قاضی زاده١٩

متوسط:

۴-سیمین ضیاء تبری١٧

۵-مرجان قاضی زاده١٨

۶-سینا نژاد شاهرخ آبادی١۵

٧-آرمان محمدی١۴

٨-زهرا جوکارزاده١۵

خوش:

٩-علی طالبی١۴.۵

١٠-مهلا طالبی١۴

١١-علی حاج ملک١۵.۵

عالی

١٢-آتوسا عمید١۴.۵

١٣-محسن حداد زاده١۵

١۴-سعید شعبانیان١۵

١۵-مصطفی شعبانیان١۴.۵

١۶-معین شعبانیان١۴

١٧-سید مصطفی حسینی١۶

١٨-فرزانه محمودی١۴

١٩-شیده آبادی١۵.۵

ممتاز:

٢٠-امیرحسین روح اللهی١۴

٢١-یکتا فلاح  ١٢.۵ 

٢٢-محسن وحدتی١۴.۵

   • فروش بک لینک | قالب وبلاگ