0000000000000000000000000000000000000000000

سوالات آزمون سراسری دوره ی تابستانی 1392

سوالات آزمون سراسری خوشنویسی« مرداد ماه 1392 »انجمن خوشنویسان ایران

0000000000000000000000000000000000000000000000 

سوالات امتحانی پایان دوره ای اردیبهشت ماه 1392 انجمن خوشنویسان ایران

نمونه سوالات امتحانی آزمون دي ماه 1391

00000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 

موضوعات آزمون اردیبهشت ما ه ومردادماه 1390

موضوعات آزمون سراسری پایان دوره ای اردیبهشت 1389 (انجمن خوشنویسان ایران)

موضوعات آزمون سراسری تابستانی مردادماه 1389 (انجمن خوشنویسان ایران)

 

سوالات کتابت دوره عالی وممتاز شهریور
1391

 

سوالات خط دوم عالی وممتاز ودوره خوش شهریور
1391

 

سوالات نستعلیق ممتاز ومتوسط دوره تابستانی شهریور
1391

 

سوالات نستعلیق عالی ومقدماتی دوره تابستانی شهریور
1391

 

 

 

 

 

سوالات
دوره خوش و خط دوم دوره عالی و ممتاز آزمون اردیبهشت ماه
1391

سوال
دوره متوسط آزمون اردیبهشت ماه 1391

سوال
نستعلیق دوره ممتاز آزمون اردیبهشت ماه 1391

سوال
نستعلیق دوره عالی آزمون ادریبهشت ماه 1391

سوالات
کتابت دوره عالی و ممتاز پایان دوره ای اردیبهشت ماه 1391

سوال
دوره مقدماتی آزمون پایان دوره ای اردیبهشت ماه 1391

 

سوالات
دوره خوش و خط دوم دوره عالی و ممتاز آزمون سراسری تابستان
1390

سوال
دوره متوسط آزمون سراسری تابستان 1390

سوال
نستعلیق دوره ممتاز آزمون سراسری تابستان 1390

سوال
نستعلیق دوره عالی آزمون سراسری تابستان 1390

سوالات
کتابت عالی و ممتاز آزمون سراسری  تابستان 1390

سوال
دوره مقدماتی آزمون سراسری تابستان 1390


 

سوالات
خط دوم دوره های عالی و ممتاز و سوال دوره خوش آزمون سراسری اردیبهشت
1390

سوال
دوره متوسط آزمون سراسری اردیبهشت 1390

سوال
نستعلیق دوره ممتاز  آزمون سراسری اردیبهشت 1390  .

سوال
نستعلیق دوره عالی آزمون سراسری اردیبهشت 1390

سوالات
آزمون سراسری اردیبهشت 1390 کتابت دوره های عالی و ممتاز .

سوال
دوره مقدماتی آزمون سراسری پایان دوره ای اردیبهشت 1390

 

 

سوالات
امتحانی دوره های شکسته ممتاز ، نسخ ممتاز و ثلث ممتاز  آزمون میان دوره ای دیماه
.

سوالات
امتحانی دوره های خوش،شکسته دوره عالی ، نسخ و ثلث دوره عالی آزمون میان دوره ای
دیماه .

سوال امتحانی
دوره متوسط آزمون میان دوره ای دیماه .

سوال امتحانی
نستعلیق دوره ممتاز آزمون میان دوره ای دیماه .

سوال امتحانی
نستعلیق دوره عالی آزمون میان دوره ای دیماه .

سوالات
امتحانی کتابت دوره های عالی و ممتاز آزمون دیماه .

سوال امتحانی دوره مقدماتی آزمون سراسری میان دوره ای دیماه
.

نمونه سوالات قدیم انتهای همین صفحه 

بنا به درخواست تعدادی از هنرجویان سوالات امتحانات ادوار گذشته تایپ وتنظیم گشت.

 

(درضمن کتابت دوره های عالی وممتاز درپایان همین صفحه درج گردیده است). 

                                 

                                روی دوره ی  مورد نظرخود کلیک فرمایید 

 نمونه سوالات خوشنویسی( دوره مقـــدمـــاتــــی)

 نمونه سوالات خوشنویسی( دوره متوسط)

 نمونه سوالات خوشنویسی( دوره خوش)

 نمونه سوالات خوشنویسی( دوره عالی)

 نمونه سوالات خوشنویسی( دوره مــــمتاز)

.........................................................................................................................................  

   موضوعات آزمون خوشنویسی- مردادماه٨٩به همراه ترکیب

   موضوعات آزمون خوشنویسی- ارذیبهشت ماه ٨٩به همراه ترکیب

   موضوعات آزمون خوشنویسی-دیماه ٩0به همراه ترکیب

  موضوعات آزمون خوشنویسی- ارذیبهشت ماه1390 و مردادماه ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

  کتابت عالی دیماه ٦٨  

 کتابت عالی دیماه ٦٩ 

 کتابت عالی تابستان ٨٢

  کتابت عالی دیماه ٨٢

==================================================

 کتابت ممتاز دیماه ٦٨

 کتابت ممتاز تیرماه ٧٠

 کتابت ممتاز تابستان ٨٢

 کتابت ممتاز دیماه ٨٢

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 

 

                             کتابت ممتاز خرداد ماه٦٢

 الهی اگر تن مجرم است دل مطیع است و اگر بنده بدکار است کرم تو شفیع است
بادا کرم تو بر همه پاینده     احسان تو سوی بندگان آینده
بر بنده خود گناه را سخت مگیر   ای دادور بخشنده بخشاینده
الهی قبله عارفان خورشید روی تواست و محراب جانها طاق ابروی تواست مسجد
اقصی دلها حریم کوی تواست,نظر بسوی ما فرما که نظر ما به سوی تو است.
الهی روی بنما تا در روی کسی ننگریم و دری بگشای تا بر در کس نگذریم.
الهی به نام آن خدایی که نام او راحت روح است و پیغام او مفتاح فتوح و سلام او
در وقت صباح مومنان را صبوح و ذکر او مرحم دل مجروح و مهر او بلانشینان
را کشتی نوح.عذر های ما بپذیر و بر ما عیب مگیر
الهی از هیچ چیز همه چیز توانی و از همه چیز هیچ نمایی که گویم چنین یا چنانی
تو آفرینده این و آنی.
ما را سر و سودای کس دیگر نیست    در عشق تو پروای کس دیگر نیست
جز تو دگری جای نگیرد در دل    دل جای تو شد جای کس دیگر نیست

اردیبهشت 85

کتابت عالی

میرزا محمد رضا کلهر
پس از گذراندن دوران جوانی به خط رو آورد و نزد میرزا محمد خوانساری تعلیم گرفت و نیز به مشق از روی خطوط میر عماد پرداخت و در خط نستعلیق سرآمد شد.وحتی ناصرالدین شاه قاجار که تشویق هنرمندان تمایل داشت نزد وی تعلیم خط گرفت و خواست که او را در وزارت انطباعات به کار کتابت بگمارد ولی از آنجا که وی مردی بلند همت و ازادمنش بود نپذیرفت
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
سوالات امتحانی اردیبهشت 86
کتابت عالی
سید مرتضی برغانی
کاتب و دفتردار مدرسه ی سادات بود و در آغاز تاسیس مدرسه قریب به چهل سال داشت. شخصی درویش مسلک ,خوشگذران, زیرک و شغلش کتابت خط نستعلیق برای چاپ و غیره بود. استادان سید حسین و سید حسن میرخانی نامداران خوشنویسی معاصر دو فرزند این بزرگوار می باشند.

_________________________________
کتابت ممتاز
زینالعابدین ابن محمد تقی اصفهانی
ملقب به اشرف الکتاب از استادان مسلم خط نسخ در دوره ی قاجار بود. آقا زین العابدین از اقا محمود اصفهانی تعلیم خط گرفته ولی از روی خطوط میرزا احمد نی ریزی مشق بسیار نموده و نام وی را به عظمت یاد کرده است.. اشرف الکتاب در دوره ی زندگانی طولانی خود شاگردان بسیار تربیت کرده که یکی از انان سید محمد بقاء میباشد وی اثلار گرانبهای فراوان از قلم خود به یادگار گذاشته و در حدود یکصد و ده سالگی به تاریخ  یکهزار و سیصد هجری قمری در گدذشته است. سرگشته ی شاعر در ستایش اشرف الکتاب


٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

مرداد ماه 86کتابت عالی

کاتب السلطان
محمد حسین تهرانی مشهور به کاتب السلطان از خوشنویسان در بار
محمد شاه و ناصرالدین شاه قاجار بود و چند قلم را خوش می نوشت
خط نستعلیق را از شش دانگ تا غبار استادانه می نوشت مخصوصا
در کتابت دستی قوی داشت اثر بزرگ ولی یک دوره ی ترجمه ی
الف-الیله و الیله است که از آثار هنری بی مانند دوره ی قاجار است.
_________________________________________________________________

کتابت ممتاز
زین العابدین قزوینی
فرزند میرزا محمد شریف قزوینی از شاگردان بی واسطه میرا محمد رضا کلهرو ملقب به ملک الخطاطین است وی هم مشاق و هم کاتب بر دست سریع الکتاب بود نیز از مسونیان دربار ناصرالدین شاه بود از آثار گرانبهای وی کتاب های بسیاری به چاپ سنگی رسیده  است از آن جمله کتابهای زر است قانون الریاضه فی سبیل الهدایه به خط نستعلیق و دو دانگ عالی و کتابت و کتابت نسخ خوش سرنامه ی عراق ناصرالدین شاه به قلم نیم دو دانگ عالی که در تهران به چاپ رسیده است. عالم آرای عباسی به قلم کتابت خفی و دو   دانگ عالی مکه در تهراتن به چاپ رسیده است بوستان السیاحه به قلم کتابت و نیم دو دانگ خوش که به سال یکهزار و سیصد و پانزده چاپ شده است دیوان حکیم سوری به قلم دو دانگ و کتابت  خفی عالی که به سال یکهزار و سیصد و بیست و ده نوشته است.

بهمن ٨٦


کتابت عالی
اظهر تبریزی
اظهر یکی از معروفترین خوشنویسان قرن نهم است که در بدایت حال از تبریز به هرات سفر کرد, صاحب
مرآه العالم اظهر و جعفر هر دو را شاگرد میر علی تبریزی دانست و سپهر در تسکره ی خود او را شاگرد میر عبدالله فرزند میر علی ذکر کرده است قدمای خط از هر راه سومین استاد خط نستعلیق بعد از میر علی و میرزا جعفر تبریزی میدانند.
دیماه ٨٨
کتابت عالی
محمد ابراهیم نواب
فرزند محمد مهدی طهرانی است.ملقب به"بدایع نگار" و از مورخان و خوشنویسان دوره محمد شاه و ناصرالدین شاه قاجار بوده از آثار او ,ترجمه نامه حضرت علی بن ابیطالب(ع) به مالک اشتر فیض الدموع است که به خط میرزا محمد رضای کلهر, به چاپ رسیده است. وفاتش به تاریخ نیمه ماه ربیع الاول سال هزار و دویست و نود و نه قمری در طهران اتفاق افتاد.  

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 

شکسته نستعلیق نویسان

دوره های عالی وممتاز کلیک کنند

 

 

   • فروش بک لینک | قالب وبلاگ